Přehled novinek

Nový občanský zákoník přinesl

1.1.2014 00:00
Nový občanský zákoník ( NOZ) přinesl v rámci ustanovení §§ 1728 – 1730 do právního řádu České republiky explicitní zakotvení institutu tzv. předsmluvní odpovědnosti (culpa in contrahendo).

Tento druh odpovědnosti byl částečně dovozován v judikatuře Nejvyššího soudu i před 1. lednem 2014. Až nyní však zákonodárce stanovil jasná pravidla, jimiž pokryl základní oblasti, které jsou pod předsmluvní odpovědnost podřazovány jak v právních řádech jiných zemí (Francie, Německo, Rakousko), tak v právní teorii, stejně tak jako vymezil zřetelné hranice z hlediska náhrady škody. Institut předsmluvní odpovědnosti při respektu k zásadě autonomie vůle a kontraktační svobody navazuje na princip poctivosti, když požaduje, aby k sobě strany v rámci předsmluvního vyjednávání přistupovaly poctivě (v souladu se základními pravidly slušnosti – bez záměru druhého zkrátit, obelhat a nezklamat jeho legitimní očekávání) a vzájemně se v maximální míře informovaly o relevantních právních a skutkových okolnostech. Občanský zákoník tak nově pamatuje například na ty situace, kdy jedna strana vede předsmluvní vyjednávání, ačkoliv nemá skutečný záměr smlouvu uzavřít, popř. kdy strana odmítne bez spravedlivého důvodu uzavřít smlouvu v okamžiku, kdy se uzavření smlouvy jevilo jako vysoce pravděpodobné a druhá strana uzavření smlouvy důvodně očekávala. Z uvedeného je patrné, že představa, dle které vůči druhé smluvní straně nemám žádnou povinnost do okamžiku, než s ní skutečně konkrétní smlouvu uzavřu, není přesná a postup v jejím duchu by se nemusel vyplatit. Jak již bylo naznačeno, úprava předsmluvní odpovědnosti má svoje racionální opodstatnění a je v souladu s obecnou koncepcí nového občanského zákoníku, který klade větší důraz na to, aby každý jednal v právním styku poctivě (§ 6 NOZ). V praxi to však může znamenat riziko pro smluvní stranu, která v průběhu vyjednávání z jakéhokoliv důvodu změní svůj názor a odmítne smlouvu uzavřít.


POUČENÍ

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“)

(dále jen jako „Poučení“)

 

realizované ze strany společnosti:

 

Servis bydlení, s.r.o., Identifikační číslo: 26025787, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 9856, den zápisu 23.06.2000, se sídlem Větrná 969/2A, 373 72 Lišov , zastoupená jednatelem panem Zdislavem Šuléřem dat.nar. 9.1.1954, Účet č.: 5948742001/5500 vedený u Raiffeisen bank, a.s., pobočka České Budějovice.

Kontakt: Zdislav Šuléř
jednatel
mobil 777 090 154

Obchodní oddělení: Helena Soldánová Mobil: 777595994 Tel.:380123230,380123558,
email: finance@servisbydleni.cz
www.servisbydleni.cz

 

(dále jen jako „Zprostředkovatel“)

 

a adresované všem potencionálním klientům zprostředkovatele,

kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem

(dále jen jako „Zájemce“)

 

 

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:


 • Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim OZ;

 • Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, třetí osobě;

 • Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu);

 • Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou (když tato bude sjednanou ve Zprostředkovatelské smlouvě) - s možností automatického prodloužení této (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně ... dnů před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy;

 • Návrhy Zprostředkovatelských smluv jsou uveřejněny na adrese www...;

 • Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní – sjednané - procento ze skutečné ceny (která bude uvedena ve zprostředkovávané smlouvě); k takto vypočtené Provizi bude vždy připočtená daň z přidané hodnoty (viz dále). V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě.

 • Provize bude vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané Provize), tedy zájemce bude povinen uhradit zprostředkovateli jak sjednanou Provizi, tak i DPH z této;

 • Provize bude splatná do 14 dnů po dni, kdy došlo k uzavření zprostředkovávané smlouvy (tj. smlouvy Cílové uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Zprostředkovatelem);

 • Veškeré náklady zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;

 • Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).


Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):


 • Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.

 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 • Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy


Adresát (zprostředkovatel): ...

se sídlem: ...

e-mail: ..., FAX: ...


Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne ... vztahující se k nemovitým věcem v k.ú. ...


Vaše jméno a příjmení: ...

Vaše adresa: ...

Datum: ...

Váš podpis:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Zprostředkovatele. V tomto směru Zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce:

www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

 

Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

 

 

V Lišově dne 1.1.2014

 

(Zprostředkovatel)

Servis bydleni
Za veškeré údaje u inzerovaných nemovitostí na tomto serveru zodpovídají pouze inzerenti.
Copyright © 2012 servisbydleni.cz, Exported from Realko