Přehled novinek

Poučení spotřebitele

24.2.2020 12:58

POUČENÍ

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Poučení“)

 

realizované ze strany společnosti: Servis bydlení s.r.o.,

IČO: 26025787, se sídlem: Větrná 969/2a, Lišov,

tel.: +420 777 595 994, e-mail: reality@servisbydleni.cz, www.servisbydleni.cz

(dále jen jako „Realitní zprostředkovatel“)

 

a adresované všem potencionálním klientům Realitního zprostředkovatele, kteří jsou v postavení spotřebitelů a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem (dále jen jako „Zájemce“)

 

Realitní zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít s Realitním zprostředkovatelem) o tom, že:

   Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim zák.č. 39/2020 Sb., zákon o realitním zprostředkování;

   Předmětem služby nabízené Realitním zprostředkovatelem má být  zprostředkování prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu atd. třetí osobě; nebo zablokování nemovitosti, o kterou má Zájemce zájem.

         Smlouva se uzavírá na dobu určitou, s možností prodloužení (shodnou-li se na tom všechny strany).

         Návrh Smlouvy bude zaslán e-mailem, předán osobně nebo k vyzvednutí v kanceláři. • Cena služby Zprostředkovatele (dále jen „Provize“) bude činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Smlouvě.

         V případě, že Zprostředkovatel je plátce DPH, Provize bude vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21 % ze základu daně (tj. ze sjednané Provize), tedy Zájemce bude povinen uhradit Zprostředkovateli jak sjednanou Provizi, tak i DPH.

         Veškeré náklady Zprostředkovatele spojené s činností dle Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;

         Práva Zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Smlouvy, byla-li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

         Máte právo odstoupit od Smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy.

         Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

         Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

         Odstoupí-li Zájemce od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Zprostředkovatel s plněním na základě výslovné žádosti Zájemce začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Zprostředkovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Zájemce Zprostředkovateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit ….

         od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, a přitom Zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o předmětnou nemovitou věc za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě.

         od Smlouvy o složení blokovacího depozita (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Rezervační smlouvy, a během této lhůty již byl naplněn účel Smlouvy o složení blokovacího depozita a byla podepsána smlouva mezi majitelem nemovitosti a Zájemcem.

V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu Zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany Zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

  Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy:

         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy/Smlouvy o složení blokovacího depozita

         Adresát (zprostředkovatel): ...

         se sídlem: ...

         e-mail: ...,

         Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy/Smlouvy o složení blokovacího depozita ze dne ... vztahující se k nemovitým věcem v k. ú. ...

         Vaše jméno a příjmení: ...

         Vaše adresa: ...

         Datum: ...

         Váš podpis: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Zprostředkovatele. V tomto směru Zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

         Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

         Zásady ochrany osobních údajů Zprostředkovatele jsou uveřejněny na stránkách www.servisbydleni.cz.

   Upraveno V Lišově, dne 3.3. 2020

 

Servis bydleni
Za veškeré údaje u inzerovaných nemovitostí na tomto serveru zodpovídají pouze inzerenti.
Copyright © 2012 servisbydleni.cz, Exported from Realko